Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 44 Next Page
Page Background

¹1/2017

Íàøà öåëü – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà

îáñëóæèâàíèÿ Êëèåíòîâ

Êàæäûé çâîíîê äîëæåí áûòü

ðåçóëüòàòèâíûì

Èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé

CRM äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ

ñ Ïîñòàâùèêàìè